Všeobecné obchodné podmienky – darčekové poukážky

 • Všeobecné ustanovenia
 1. Benestar s.r.o. , sídlo: Žriedlová 11, 040 01  Košice   , IČO: 47 972 777, DIČ: 2024164406  (ďalej len „spoločnosť“) prehlasuje, že je prevádzkovateľom kozmetického salónu OXYLAND poskytujúcich služby týkajúce sa kozmetických služieb v zmysle príslušnej právnej úpravy.
 2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú dané rozhodnutím spoločnosti, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok
 • Obstaranie darčekovej poukážky
 1. Aktuálne vzory darčekových poukážok sú zverejnené prostredníctvom internetu podľa rozhodnutia spoločnosti
 2. Záujemca o darčekovú poukážku (ďalej aj „záujemca“) objedná darčekovú poukážku z aktuálnej ponuky spoločnosti tak, že v objednávke z ponuky e-shopu vyberie: špecifikáciu darčekovej poukážky (podľa aktuálneho výberu) a počet darčekových poukážok,
 3. Spoločnosť potvrdí doručenie objednávky podľa predchádzajúceho odseku súčasne s doručením špecifikácie platobnej povinnosti zodpovedajúcej objednávke, ktorú je záujemca povinný zaplatiť.
 4. Po splnení platobnej povinnosti podľa ods. 3 tohto článku, doručí spoločnosť príslušnú darčekovú poukážku záujemcovi prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke.
 5. Potvrdením doručenia objednávky podľa ods. 3 tohto článku vzniká medzi spoločnosťou a záujemcom zmluvný vzťah, na základe ktorého má záujemca povinnosť splniť dohodnutú platobnú povinnosť a spoločnosť má povinnosť doručiť darčekovú poukážku po splnení platobnej povinnosti záujemcom.
 • Použitie darčekovej poukážky
 1. Darčeková poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek fyzickou osobou. V prípade ak je na poukážke uvedené konkrétne meno a táto osoba nemôže z rôznych dôvodov využiť služby spoločnosti, je možné aby táto poukážka bola využitá inou osobou.
 2. Darčeková poukážka môže byť využitá na zaplatenie služby z ponuky spoločnosti, ktorá zodpovedá typu darčekovej poukážky, alebo inej špecifikácii uvedenej na darčekovej poukážke.
 3. Použitie darčekovej poukážky bude spočívať v úhrade ceny služby tak, že nominálna hodnota darčekovej poukážky bude zodpovedať cene služby uvedenej v ponuke spoločnosti po jej odovzdaní v neporušenej a/alebo nepozmenenej podobe na prevádzke spoločnosti. Darčekovú poukážku je možné použiť len na službu, ktorá sa uskutoční v celom rozsahu najneskôr do jedného kalendárneho roka po uzavretí zmluvy v zmysle čl. II odsek 5 týchto podmienok.
 4. Darčeková poukážka môže byť použitá aj na nákup iných služieb aktuálnej ponuky spoločnosti ako  sú služby uvedené na poukážke. V takomto prípade sa pri zmene služby uplatní: a. ) celá hodnota darčekovej poukážky bez doplatku zákazníkom –  pokiaľ cena inej vybranej služby je rovnaká alebo nižšia ako nominálna hodnota uvedená na darčekovej poukážke b.) celá hodnota darčekovej poukážky s doplatkom zákazníka – pokiaľ cena inej vybranej služby je vyššia ako nominálna hodnota uvedená na darčekovej poukážke. V tomto prípade zákazník doplatí rozdiel medzi hodnotou vybranej služby podľa platného cenníka spoločnosti a nominálnou hodnotou darčekovej poukážky
 • Reklamácia
 1. Spôsob reklamácie je upravený podľa §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
 2. Reklamáciu objednanej darčekovej poukážky je nutné urobiť bezodkladne, najneskôr do 3 kalendárnych dní, od zistenia vady písomne prípadne e-mailom na adresu info@oxyland.sk
 3. Kupujúci, resp. držiteľ poukážky je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje. Reklamácia a záruka sa vzťahuje výlučne iba na elektronickú verziu darčekovej poukážky (napr. nesprávne údaje záujemcu). Reklamácia sa nevzťahuje na papierovú formu poukážky, ktorú si záujemca nesprávne vytlačí alebo poškodí.
 4. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou prípadne e-mailom Kupujúcemu, resp. držiteľovi poukážky.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, resp. držiteľ poukážky právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne odstúpenie od zmluvy.
 • Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú riešené v samostatnom dokumente

 • Alternatívne riešenie sporov
 1. Informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade s ustanovením § 10a, ods. 1), písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Benestar s.r.o. , sídlo: Žriedlová 11, 040 01  Košice   , IČO: 47 972 777, DIČ: 2024164406   zapísaná v OR SR Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36583/V  (ďalej len „Spoločnosť“) vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na tejto webovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 3. Návrh spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 4. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a  telefonický kontakt, ak ich má,
 5. b) presné označenie Spoločnosti,
 6. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 7. d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 8. e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu a  informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Spoločnosťou bol   bezvýsledný,
 9. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu  alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené  alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 10. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 • Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 1. Spoločnosť prehlasuje, že oboznámila kupujúceho o právach spotrebiteľa na odstúpenie od  zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) až k) zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. V zmysle § 7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od doručenia elektronickej poukážky (uzavretia zmluvy o poskytnutí služby) v prípade, že darčekovú poukážku nevyužil. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Podpísané Odstúpenie od zmluvy zašlite e-mailom na info@oxyland.sk alebo zašlitespolu s darčekovou poukážkou a potvrdením o platbe na adresu sídla Benestar s.r.o., Žriedlová 11, 040 01 Košice. Vzor Odstúpenie od zmluvy :
vzor_odstupenie_od_zmluvy

 1. Spoločnosť je povinná vrátiť plnú sumu za poskytnutú službu do 14 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s potrebnými náležitosťami. Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša kupujúci.
 2. V prípade nedodržania lehoty 14 kalendárnych dní kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Ostatné
 1. Ak nebude dohodnuté inak, celá komunikácia súvisiaca s obstaraním a použitím darčekových poukážok, vrátane ich doručovania, bude realizovaná internetom prostredníctvom webovej stránky https://oxyland.sk
 2. V prípade, že k splneniu platobnej povinnosti záujemcom nedôjde v termíne najneskoršieho možného termínu uskutočnenia služby, uvedené nemá žiaden vplyv na platobnú povinnosť záujemcu, ktorá naďalej trvá.
 3. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť spoločnosti.
 4. Každá darčeková poukážka má svoje unikátne číslo a je možné ju využiť iba raz a na službu uvedenú na darčekovej poukážke alebo inú službu uvedenú v aktuálnej ponuke spoločnosti.
 5. Darčekovú poukážku je možné použiť spoločne s inými darčekovými poukážkami.
 6. V prípade straty alebo pozmenenia podoby darčekovej poukážky spoločnosť nie je povinná zabezpečiť pre záujemcu novú darčekovú poukážku.

V Košiciach, dňa 02.01.2020 Benestar s.r.o

Item added to cart.
0 items - 0.00
error: Content is protected !!